فرم پیشنهاد به پلتفرم هنر های اجرایی

در پیِ آزمون و خطای این چند سال، تصمیم گرفته‌ایم بیش از پیش به بستری برای نیروگذاری در ساخت و توزیعِ پروژه‌های پیشنهادی نزدیک شویم. در این راه از تجربه‌گران رشته‌های گوناگون برای همکاری دعوت خواهیم کرد.

جعبه ابزار کارگردان

در پیِ آزمون و خطای این چند سال، تصمیم گرفته‌ایم بیش از پیش به بستری برای نیروگذاری در ساخت و توزیعِ پروژه‌های پیشنهادی نزدیک شویم. در این راه از تجربه‌گران رشته‌های گوناگون برای همکاری دعوت خواهیم کرد.